به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲ تیر ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۲
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۲۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس نجفی
موضوع: فنی
فنییک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۳۱۲:۳۰۱۴:۰۰مهندس نجفی
۳ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۳۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۴ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۴۱۲:۳۰۱۴:۰۰مهندس نجفی
۵ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۴۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۶ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۵
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۵۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم حسینی
۷ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۷
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۷۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم حسینی