به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۶۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنییک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۷۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۳ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۷۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۴ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۸۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۵ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۸۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۶ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۹۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۷ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۳۰۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۳۱۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم مرادی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۵۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۲ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۶۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۳ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۷۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم مرادی
۴ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۹۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۵ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنییک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۰۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۶ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۰۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۷ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۱۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۸ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۱۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی