کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  یک‌‌شنبه، ۱ مهر‌‌ماه ۱۳۹۷ | Sunday, September 23, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک دانشنامه آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۰۷:۰۰

۰۹:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

۰۷:۰۰

۰۹:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۰۷:۰۰

۰۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

خانم مرادی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

۰۷:۰۰

۰۹:۰۰

مهندس عبدی نیا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۰۷:۰۰

۰۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی شاهین


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، خیابان ۱۷ شهریور، پایین تر از پل شهید محلاتی، پلاك ۹۱۷، ساختمان شاهین

تلفن: ۳۳۰۲۸۲۳۸-۳۳۷۲۸۳۰۱ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@shahin-ds.com

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی شاهین محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی