به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۲۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس نجفی
موضوع: فنی
فنییک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۱۲:۳۰۱۴:۰۰مهندس نجفی
۳ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۴ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۲:۳۰۱۴:۰۰مهندس نجفی
۵ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۶ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۷ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۶۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۱۲/۱۷۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم حسینی