به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۲ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۱۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۱۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۳۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۴۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم مرادی
۸ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
ساعت: ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۱/۱۲/۰۶۱۲:۰۰۱۳:۳۰خانم مرادی

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۳۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۲ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۴۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۴ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: آقای نجفی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۲:۳۰۱۴:۰۰آقای نجفی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۶ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۶۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم مرادی
۷ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۲۷۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم مرادی
۸ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ساعت: ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰
مدرس: خانم مرادی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۱۱/۳۰۱۲:۰۰۱۳:۳۰خانم مرادی