به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۵۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۶۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۷۱۲:۳۰۱۴:۰۰مهندس نجفی
۴ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۷۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس نجفی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۸۱۲:۳۰۱۴:۰۰مهندس نجفی
۶ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۸۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۷ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۱۹۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۷/۲۰۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم حسینی