کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  چهارشنبه، ۲ خرداد‌‌ماه ۱۳۹۷ | Wednesday, May 23, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک دانشنامه آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم مرادی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرکار خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرکار خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرکار خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرکار خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۰۷:۰۰

۰۹:۰۰

سرکار خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرکار خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرکار خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرکار خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم مرادی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرکار خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهخندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهخندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۰۷:۰۰

۰۹:۰۰

سرکار خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرکار خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرکارخانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرکار خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرکار خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرکار خانم مرادی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم مرادی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم مرادی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم مرادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم مرادی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم مرادی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکارخانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکارخانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای ابراهیم آبادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای ابراهیم آبادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای ابراهیم آبادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای ابراهیم آبادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای ابراهیم آبادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای ابراهیم آبادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ ابراهیم آبادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرهنگ ابراهیم آبادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ ابراهیم آبادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ ابراهیم آبادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ ابراهیم آبادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرهنگ ابراهیم آبادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی شاهین


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، خیابان ۱۷ شهریور، پایین تر از پل شهید محلاتی، پلاك ۹۱۷، ساختمان شاهین

تلفن: ۳۳۰۲۸۲۳۸-۳۳۷۲۸۳۰۱ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@shahin-ds.com

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی شاهین محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی